Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehitysvaliokunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 2


 

Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kehitysvaliokunnan toimialalla vuonna 2022

 

Kehvk 08.03.2023 § 2  

321/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

 

 Kuntalain (410/2015) 115 §:ssä säädetään, että kunnan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Lappajärven kunnan hallintosäännössä määrätään, että valiokunta ja johtokunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjan. Sen 6 luvussa todetaan, että kunnanhallituksen alaisten toimielinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

 

 Kunnanhallitus hyväksyi 16.1.2023 Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje -asiakirjan, joka tulee voimaan 1.3.2023. Sen 14 luvussa todetaan, että tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee valmistella omalta vastuualueeltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta. Selonteon tulee kattaa keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueet ja konsernivalvonnan menettelyt sekä toimintaan ja talouteen liittyvät merkittävimmät riskit. Selonteossa tulee esittää olennaiset kehittämistarpeet ja suunnitellut kehittämistoimet.

 

 Hallinnossa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Kehitysvaliokunta on kokoontunut säännöllisesti, käsitellyt sille määrätyt asiat, tehnyt tarvittavat päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ja seurannut päätösten toimeenpanoa. Päätöksistä on tiedotettu asianosaisille ja pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä.

 

 Valiokunnan esityslistat lähetettiin valiokunnan jäsenille, johtoryhmälle sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen nimeämälle edustajalle. Kehitysvaliokunnan päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia.

 

 Kehitysvaliokunnan maksuliikenne hoidettiin pankkitilien kautta. Kunnanhallitus on nimennyt henkilöt, joilla on kunnan pankkitilien käyttöoikeus. Myös konekielisesti pankkiin lähtevät maksatuslistat vahvistettiin allekirjoituksin. Ennen laskun maksatusta se on hallintokunnan puolesta varustettu vastaanotto-, tili- ja muilla merkinnöillä sekä tarkastettu ja hyväksytty. Laskun hyväksyjänä ja maksumääräyksen antajana tuli olla eri henkilö.

 

 Kehitysvaliokunnan toiminnassa on noudatettu kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä toiminnan että määrärahojen suhteen. Määrärahaylityksiä ei ollut.

 

 Kehitysvaliokunnan selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasata vuonna 2022 on jaettu esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

Päätösehdotus Kehitysvaliokunta merkitsee selonteon tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611 tai sami.alasara (at)lappajarvi.fi